Sygdom - generelt

Du er som ansat - i det omfang du kan - forpligtet til at indgå i en positiv dialog med ledelsen og din bopælskommune om tilbagevenden til arbejdspladsen.

Du skal vide, at din arbejdsgiver sandsynligvis vil tage kontakt til dig - indkalde dig til en samtale - senest 4 uger efter sygemeldingen. Her optræder skolen eller arbejdspladsen som arbejdsgiver over for dig som ansat.
Derudover skal din bopælskommune kontakte til dig senest efter 8 ugers sygdomsfravær. Her er kommunens opgave at hjælpe dig som borger. Dette vil ske på den måde, at kommunens jobcenter tager kontakt til dig.
Med baggrund i ændringer i syge-dagpengeloven er der indfør en ny attest: Mulighedserklæring. Arbejdsgiveren kan dog fortsat have behov for dokumentation af lovligt fravær på grund af sygdom i form af en Frihåndsattest.

Mulighedserklæring

Et af arbejdsgiverens krav kan være en udfærdigelse af en mulighedserklæring.
Siden den 5. oktober 2009 har arbejdsgivere haft mulighed for at bede om en ny form for lægeerklæring. Denne lægeerklæring kaldes Mulighedserklæringen. Samtidig udgår den nuværende lægeerklæring Uarbejdsdygtighedserklæringen.

Mulighedserklæringen anvendes, når arbejdsgiveren efter dialog med medarbejderen er i tvivl om, hvilke helbredsmæssige hensyn der skal tages, for at medarbejderen kan genoptage sit arbejde helt eller delvist.

Som første skridt udarbejdes erklæringen af leder og medarbejder. Medarbejderen tager dernæst erklæringen med til egen læge, som vurderer mulighederne for genoptagelse af arbejdet ud fra en lægefaglig vurdering. Medarbejderen afleverer derefter erklæringen til lederen.

Frihåndserklæring

Arbejdsgiveren kan også stille krav om indhentning af en frihåndserklæring.
Arbejdsgiveren kan med udgangspunkt i Funktionærlovens § 5, stk.4. forlange dokumentation for lovligt fravær evt. med angivelse af forventet fortsat sygefravær. Der er ikke nogen standardattest til denne dokumentation, deraf navnet: frihåndsattest.

Hvis din leder udelukkende ønsker en lægelig dokumentation for, at dit fravær er lovligt - dvs. skyldes sygdom og evt. en vurdering af fraværets længde - skal du bede din leder om en skriftlig anmodning, som du kan medbringe til lægen.

Lægen vil herefter skrive en attestation på, at du har oplyst, at du har været uarbejdsdygtig eller - hvor lægen selv har dokumentation for uarbejdsdygtigheden - at du har været uarbejdsdygtig i en nærmere angivet periode, og at uarbejdsdygtigheden skønnes at vare yderligere et ukendt antale dage, uger eller måneder.

Du kan blive udsat for, at lægen sender dig tilbage til din leder med en skriftlig formuleret anbefaling om, at der udarbejdes en mulighedserklæring, og at du - hvis arbejdsgiver ikke ønsker at medvirke til dette - får en skriftlig begrundelse herfor, som du kan videregive til din læge. Herefter vil lægen udstede den ovenfor nævnte dokumentation for lovligt fravær.

Vær opmærksom på, at

  • arbejdsgiveren ikke har krav på at få oplyst diagnose
  • mulighedserklæringen udfyldes af lederen og medarbejderen i fællesskab
  • medarbejderen har pligt til at møde op til en samtale om mulighedserklæring  med et ’rimeligt’ varsel
  • samtalen holdes telefonisk, hvis medarbejderen grundet sygdommen ikke er i stand til at møde på arbejdspladsen til samtalen
  • at erklæringen kan udarbejdes på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke er sygemeldt, hvis der har været tale om hyppigt fravær
  • medarbejderen kan tage tillidsrepræsentanten eller en anden bisidder med til mødet med ledelsen
  • arbejdsgiveren afholder udgiften for mulighedserklæringen

Er du usikker på din rolle, dine forpligtelser og kravene fra kommunen - enten som arbejdsgiver- eller bopælskommune - bør du tage kontakt til lærerkredsen.